PIP-ledsluxation

Synonymer
Luxation PIP-led
Andra stavningar
PIP-ledluxation

BAKGRUND

Definition

Luxation/dislokation i PIP-leden. 

Epidemiologi

Den vanligaste fingerluxationen. PlP-Iedsluxation är mycket vanligare än luxation i DIP-leden eller tummens IP-led.

Skademekanism

Orsakas av hyperextensionsvåld, t.ex under handbollspel.

Klassifikation

Luxationen kan vara dorsal, volar eller lateral. 
 • Vid dorsal luxation luxerar mellanfalangen dorsalt i förhållande till grundfalangen.
 • I sällsynta fall ses en volar luxation av mellanfalangen, vilket innebär stor risk för avulsion av extensorsenans fäste dorsalt på mellanfalangens bas.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (hyperextensionsställning). 
 • Lokal ömhet och oförmåga till flexion i leden.

Slätröntgen

Kan påvisa avulsionsfragment (slitfragment) som motsvarar volarplattans fäste proximalt-volart på mellanfalangen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårigheter till reposition eller instabilitet efter reposition. 
 • Vid benfragment som är > 1/3 av ledytan (kan vara operationsfall).

Egen Handläggning

Behandlingsöversikt:
 • Utför en sluten reposition i fingerbasanestesi. Repositionen utförs genom drag i fingrets längdriktning och lätt tryck på det dislocerade fragmentet. 
  • Många gånger kan man reponera före röntgenundersökning och sedan göra kontroll med röntgen för att se om leden är reponerad och om det tillkommit en fraktur.
  • Efter reposition bör extensorfunktionen i PIP-leden kontrolleras, även med belastning. Vid misstanke på extensorseneruptur krävs operativ åtgärd för undvikande av s.k. boutonniéredeformitet.
 • Om leden är sidostabil och röntgenundersökningen är normal så immobiliseras leden med tvåfingerförband/tvillingförband i 20-30° flexion i 1-2 veckor. Rörelseträning kan påbörjas genast. Under nattetid kan en skena som håller fingret i extension kan användas. 
 • Vid fraktur av distala fästet för volara senplattan, eller fraktur som omfattar mindre än en tredjedel av ledytan, blir behandlingen ofta gips under 1 vecka och därefter tvåfingerförband.
Uppföljning/återbesök:
 • Uppföljning via arbetsterapeut gäller. Ingen röntgenkontroll behövs. Via arbetsterapeut utförs rörelse- och styrketräning.

Operation
Vid instabilitet och övriga benfragment (> 1/3 av ledytan) så fixeras denna med stift (extensionsblock), eller eventuellt transfixation eller öppen reposition.

PROGNOS

Prognos

Det vanligt med viss kvarstående rörelseinskränkning och svullnad. Dessa kan patienten ha under en lång tid.
Visa/dölj referenser

Referenser